Εγγραφές Α΄ Δημοτικού 2022-2023

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23»
Α. Λαμβάνοντας υπ όψη την περ. α της παρ.4του άρθρου7 τουΠ.Δ.79/2017(Α 109),όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017(Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016)
β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.(παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017(Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015εγκύκλιοτου ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. (λογαριασμός δεκο -ΔΕΗ,ΟΤΕ- ή εκκαθαριστικό εφορίας, ή συμβόλαιο σπιτιού ή 2 διαφορετικούς λογαριασμούς ιδιωτικών παρόχων)
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ. Η είσοδος στο σχολείο θα γίνεται τηρώντας όλες τις προφυλάξεις, υποχρεωτικά με μάσκα, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid test (για τους ανεμβολίαστους), από την οδό Αγνώστου στρατιώτου κατόπιν αδείας που θα δίνεται απ΄το θυροτηλέφωνο.

About Σωτήρης Αγγέλου

avatar

Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης